Zyra Kombëtare e Auditimit publikoi 13 raporte të auditimit

Me rastin e fillimit të publikimit të raporteve të auditimit nga Zyra Kombëtare e Audtimit, auditorja e Përgjithshme, Vlora Spanca, tha se rezultatet e auditimit kanë nxjerrë në pah se edhe më tutje ekzistojnë parregullsi thelbësore në menaxhimin financiar dhe kontrollit. Spanca tha se krahasuar me vitet e kaluara, situata (gjetjet) janë edhe më e rënduar. Kjo sipas saj, kryesisht nëpër komuna.

“Parregullsitë janë të hapura pothuajse në secilën cikël dhe fushë të shpenzimeve. Po i përmendi vetëm disa: Angazhimi i punonjësve me marrëveshje për shërbime të veçanta pa respektuar procedurat e prokurimit publik dhe kryesisht për punë dhe detyra të rregullta të organizatës, mangësi në procesin e prokurimit publik, tejkalim i vlerave të kontratave, mangësi në menaxhimin e kontratave, inicim i projekteve pa zotim të mjaftueshëm të fondeve, mos pagesa e faturave brenda afatit 30 ditëve, mungesa e planit vjetor të mbështetjes financiare të OJQ-ve dhe mangësi në procesin e vlerësimit të aplikacioneve për subvencione”, tha Spanca.

Ajo tha se këto mangësi të identifikuara në këto auditime po përsëriten çdo vit.

Gjithashtu, ZKA ka kryer auditimin e performncës “Vlerësimi i nxënësve në testet kombëtare dhe ndërkombëtare.

Bazuar në gjetjet, konkluzioni i auditimit është se në institucionet përgjegjëse nuk kanë arritur të përmirësojnë metodat e marrëdhënies dhe vlerësimit në përputhje me kërkesat e kurrikules dhe praktikat më të mira të nxjerra nga Agjencia Evropiane për Sigurimin e Cilësisë.

Po ashtu, në kuadër të auditimit të përformances, ZKA ka audituar disa aktivitete të prokurimit që Korporata Energjetike e Kosovës, i ka zhvilluar gjatë viteve 2018-2020.

Në konferencën për media, Spanca theksoi se aktivitetet e prokurimit janë realizuar kryesisht me negocim të çmimit me ç’rast Korporata Energjetike e Kosovës, përveç që nuk ka siguruar transparencë në prokurim, në disa raste ka paguar më shtrenjtë për mallrat dhe shërbimet e blera.

Zyra Kombëtare e Auditimit ka publikuar 13 raporte të auditimit në institucione përkatëse, prej tyre, janë 11 raporte të auditimit financiar dhe pajtueshmërisë, si dhe dy raporte të auditimit të performances.

Raportet e kryera të auditimit financiar dhe pajtueshmërisë janë publikuar për komunat: Gjilan, Skenderaj, Vushtrri, Kamenicë, Graçanicë, Zveçan, Shtërpcë, Mitrovice e Jugut, Mitrovicë e Veriut dhe Novo Bërdë. Gjithashtu, një raport është dërguar për Ministrinë e Ekonomisë.

Ndërsa raportet e auditimit të performances janë: njëri për “fushën e prokurimit publik në Korporatën Energjetike te Kosovës” dhe raporti tjetër për “Vlerësimin e nxënësve në testet ndërkombëtare dhe kombëtare”.

Comments are closed.

%d bloggers like this:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close